Πίσω

Α. Εγγραφή και ιδιότητα Μέλους του CREATEHEALTH Ε.Π.Ε

 1. Ως Μέλος του CREATEHEALTH, μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα Μελών οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.

Τα προνόμια Μελών που παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μελών, όπως εκάστοτε ισχύουν μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο (website) του CREATEHEALTH.

 1. Η ιδιότητα του Μέλους αποκτάται με την εγγραφή στο Πρόγραμμα Μελών CREATEHEALTH.

Για την εγγραφή, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής και η
καταβολή του ποσού της συνδρομής (για premium συνδρομη) που ορίζεται από την CREATEHEALTH.

Η CREATEHEALTH διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τους αιτούντες προς επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων και να ζητά την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου επίσημου εγγράφου (π.χ. διαβατηρίου).

 1. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, χορηγείται στο Μέλος της CREATEHEALTH Κάρτα Μέλους σε ψηφιακή μορφή. (MEMBERSHIP CARD).
 2. Σε αναγνώριση της υποστήριξης των σκοπών της CREATEHEALTH που επιτυγχάνεται μέσω της καταβολής του ποσού της συνδρομής, το Μέλος δικαιούται να απολαμβάνει τα προνόμια των Μελών CREATEHEALTH που αντιστοιχούν στην κατηγορία Μέλους που έχει επιλέξει.
 3. Η διάρκεια ισχύος της Κάρτας Μέλους είναι ετήσια, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά κατά την εγγραφή. Μετά τη λήξη ισχύος της Κάρτας Μέλους, η συνδρομή του στο πρόγραμμα Μελών ανανεώνεται αυτόματα.
 4. Η ιδιότητα του Μέλους στο Πρόγραμμα Μελών και κάθε εν γένει δικαίωμα που απορρέει από αυτήν είναι αυστηρά προσωπικά, ανεκχώρητα και αμεταβίβαστα σε οποιονδήποτε τρίτο. Ρητά διευκρινίζεται ότι τα προνόμια του
  Προγράμματος Μελών παύουν με το θάνατο του φυσικού προσώπου που κατέχει την ιδιότητα του Μέλους. Απαγορεύεται αυστηρά στο Μέλος να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση της Κάρτας Μέλους σε
  οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

  7. Η CREATEHEALTH έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αντικαταστήσει με άλλα ή να καταργήσει οποιαδήποτε προνόμια Μελών του ή και να διακόψει ή καταργήσει οποτεδήποτε εξ ολοκλήρου το Πρόγραμμα
  Μελών ή επιμέρους κατηγορίες Μελών αυτού, έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών της μέσω του ιστοτόπου της και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο (email, sms, , τηλέφωνο).

 5. Κανένα δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της CREATEHEALTH δεν μεταβιβάζεται, παραχωρείται ή
  δίδεται για εκμετάλλευση στο Μέλος.
 6. Η CREATEHEALTH δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, οποιαδήποτε προνόμια Μελών δεν είναι σε θέση να καταστούν διαθέσιμα στα Μέλη ή να υλοποιηθούν. Τα Μέλη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ορισμένα προνόμια ενδέχεται να καθίστανται διαθέσιμα μόνο σε περιορισμένο αριθμό Μελών. Στην περίπτωση αυτή, θα τηρείται σειρά
  προτεραιότητας των Μελών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού θέσεων.
 7. Το ποσό της συνδρομής προορίζεται να συμβάλει στη λειτουργία και βελτίωση της CREATEHEALTH και να καλύπτει δαπάνες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα γενικά έξοδα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων σχετικών με τις αξίες και τους στόχους της CREATEHEALTH, τα διαχειριστικά έξοδα εγγραφής του Μέλους. Για το λόγο αυτόν, το ποσό της συνδρομής που καταβλήθηκε σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται μερικώς ή ολικώς από την CREATEHEALTH, δεν συμψηφίζεται ούτε  ανταλλάσσεται.

  11. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του Μέλους , το Μέλος μπορεί να απευθυνθεί στην CREATEHEALTH και να αποστείλει έντυπο αλλαγής στοιχείων.

  12.Οι τρόποι πληρωμής της συνδρομής είναι οι ακόλουθοι:
  Σε περίπτωση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μελών της  CREATEHEALTH ή ανανέωσης της συνδρομής Μέλους στην εταιρεία, η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε με μετρητά μέσω κατάθεσης είτε μέσω paypal είτε μέσω Stripe.

Β. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 • Η CREATEHEALTH θα συλλέξει και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος που περιλαμβάνονται στην αίτηση εγγραφής, για
  να εκδώσει την Κάρτα/τις Κάρτες Μέλους, να χορηγεί τα προνόμια που απορρέουν από την συμμετοχή του αιτούντος στο Πρόγραμμα Μελών και γενικώς για να λειτουργεί το εν λόγω πρόγραμμα σύμφωνα με το Νόμο (ενδεικτικώς αναφερόμενου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΕ) και τις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές και κανονισμούς της CREATEHEALTH.

Επίσης, κατόπιν της υποβολής της αίτησης εγγραφής, για όσο διαρκεί η ιδιότητα του Μέλους, και έως πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της, η CREATEHEALTH θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος για να επικοινωνεί μαζί του μέσω email, SMS, τηλεφώνου σχετικά με τις εκδηλώσεις και δράσεις που αφορούν το Πρόγραμμα Μελών, με σκοπό την συμμετοχή του αιτούντος σε αυτές και, γενικώς, της άσκησης της ιδιότητας του Μέλους και των δικαιωμάτων που αυτή συνεπάγεται.

 • Η CREATEHEALTH δεν θα κοινοποιήσει σε κανέναν τρίτο τα παραπάνω στοιχεία, τα προσωπικά δεδομένα των μελών, με εξαίρεση την περίπτωση όπου παρέχεται η συγκατάθεση για το σκοπό αυτό ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας.

Η CREATEHEALTH θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του Μέλους για όσο διαρκεί η συνδρομή του, και έως πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων σας που διατηρεί η CREATEHEALTH, το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, το δικαίωμα ανάκλησης της τυχόν συγκατάθεσής σας (χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της) και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς επίσης και το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην κάτωθι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@createhealth.gr

Γ. Γενικοί Όροι

 • Οι όροι συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μελών, όπως εκάστοτε ισχύουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εγγραφής στο Πρόγραμμα Μελών ή και της ανανέωσης της συνδρομής των Μελών και αναρτώνται αναλυτικά και στην ιστοσελίδα της CREATEHEALTH.
 • Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μελών της CREATEHEALTH συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και
  προϋποθέσεων. Η CREATEHEALTH διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την
  εύλογη κρίση της, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής.
 • Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με το Πρόγραμμα Μελών και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια του Πειραιά και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.
0
  0
  Καλάθι
  Το καλάθι σας είναι άδειο